14.5 C
Amsterdam
zondag, september 24, 2023
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Financiële audit: Soorten audits en hoe een financiële audit wordt uitgevoerd.

- Featured -

Lees hieronder over de soorten financiële audits en de rol van de auditor om na te gaan of financiële overzichten voldoen aan de auditvereisten.

Deze criteria zijn doorgaans in overeenstemming met de internationale standaarden voor jaarrekeningen. Accountants mogen financiële staten controleren die zijn opgesteld op kasbasis of op een andere voor de organisatie geschikte boekhoudbasis.

Om te bepalen of financiële overzichten nauwkeurig zijn gerapporteerd volgens de boekhoudnormen, verzamelt de accountant bewijsmateriaal.

MEER INFORMATIE OVER DE DRIE SOORTEN FINANCIËLE CONTROLES.

Financiële audits: Proces Audit

Deze controle garandeert dat de processen binnen de vastgestelde grenzen functioneren. Bij deze controle wordt de operatie getoetst aan vastgestelde normen om de naleving en de doeltreffendheid vast te stellen.

Een procescontrole zou kunnen zijn:

  • Controleer of uw apparatuur aan de eisen voldoet.
  • Analyse van de inputs en outputs (apparatuur, materialen, mensen), de omgeving, de gebruikte methoden (procedures, instructies) en de maatregelen om de prestaties te meten.
  • Het is belangrijk na te gaan of de procescontroles doeltreffend en adequaat zijn, zoals uiteengezet in procedures, werkinstructies, stroomschema’s en opleiding.

Financiële audits: Product Audit

Dit is een van de drie soorten financiële audits met een meer zakelijke invalshoek, waarbij wordt gecontroleerd of een product of dienst voldoet aan de specificaties van de klant.

Financiële audits: Systeem Audit

Een systeemaudit is een belangrijk onderdeel van de financiële audit, waarbij wordt gecontroleerd hoe een beheersysteem is uitgevoerd. Audits zijn gedocumenteerde activiteiten waarbij via een grondig onderzoek en een evaluatie de doeltreffendheid en de geschiktheid van beheersystemen wordt geverifieerd. Zij controleren ook of zij voldoen aan gespecificeerde eisen.

  • Om te evalueren of een bestaand programma voldoet aan het bedrijfsbeleid en de contractuele verplichtingen of aan de voorschriften, wordt een kwaliteitsaudit uitgevoerd.
  • Bij een audit van een milieusysteem wordt het milieubeheersysteem onderzocht. Bij een audit van het voedselveiligheidssysteem worden de systemen voor het beheer van de voedselveiligheid onderzocht. Bij audits van het veiligheidssysteem wordt het veiligheidsbeheersysteem onderzocht.

Wat zijn de controlepartijen?

Eerste partij

Een audit van de eerste partij is de beoordeling door een organisatie van haar sterke en zwakke punten ten opzichte van haar procedures, methoden en/of eventueel vastgestelde externe normen. De interne auditor van een onderneming, die geen belang heeft bij de controleresultaten.

Tweede partij

Een klant voert een externe audit uit bij een leverancier namens een klant, of door een contracterende organisatie. Het contract is ondertekend en de goederen of diensten zijn of worden geleverd. Het verbintenissenrecht moet van toepassing zijn op audits door een tweede partij, aangezien zij contractueel door de klant moeten worden begeleid. Auditresultaten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de aankoopbeslissing van de klant. Audits van de tweede partij moeten formeler zijn dan die van de eerste partij.

Derde

Een onafhankelijke auditorganisatie voert een audit door een derde partij uit. Zij is onafhankelijk van belangenconflicten. Een audit door een onafhankelijke derde kan alleen plaatsvinden als er geen klant-leverancierrelatie is. Een audit door een derde partij kan voor de betrokken partij leiden tot certificering, registratie, erkenning, een onderscheiding, goedkeuring van vergunningen of licenties, een overtreding of een sanctie.

Prestatiecontroles versus naleving en conformiteit.

Naast de soorten financiële audits is het belangrijk te weten hoe audits verder gaan dan naleving en conformiteit. Deze audits worden ook wel managementaudits, audits met toegevoegde waarde en audits met toegevoegde waarde genoemd. Deze audits hebben tot doel de prestaties van de organisatie te evalueren. Audits die worden gebruikt om naleving of conformiteit te beoordelen zijn niet gericht op een slechte of goede prestatie. Prestaties zijn voor de meeste organisaties een belangrijk punt van zorg.

Er is een belangrijk verschil tussen verbeteringsaudits en conformiteitsaudits.

Zij verzamelen bewijsmateriaal over de prestaties van een organisatie, maar geen bewijs dat de organisatie aan een norm voldoet. Als een organisatie haar bestelprocedures niet volgt, kan het management zich zorgen maken. Als een bestelling meer dan eens wordt gewijzigd, kan dat erop wijzen dat er problemen zijn die moeten worden gecorrigeerd.

Follow-up van audits.

Een audit van een product of proces kan problemen aan het licht brengen die moeten worden gecorrigeerd. Er kunnen ook corrigerende maatregelen nodig zijn. De meeste corrigerende maatregelen kunnen niet tijdens een audit worden genomen. Het kan nodig zijn dat de auditmanager een vervolgaudit uitvoert om na te gaan of er corrigerende maatregelen zijn genomen en of er correcties zijn aangebracht. Het is duur om een follow-up-audit met één doel uit te voeren, dus wordt deze vaak gecombineerd met de volgende gebiedsaudit.

MOET HET BELANG VAN DE BEVINDING WORDEN AFGEWOGEN TEGEN HET POTENTIËLE RISICO.

Een organisatie kan ook een follow-up audit uitvoeren om na te gaan of er corrigerende maatregelen zijn genomen om prestatieproblemen aan te pakken. Soms sturen organisaties zorgen over de prestaties door naar het management voor verder onderzoek.

Vier fasen van een auditproces.

  • Voorbereiding en planning van de audit: Dit omvat al het werk dat vooraf door alle partijen moet worden gedaan (bv. Het auditteam bestaat uit de hoofdauditor, de auditor, de klant en de programmamanager van de auditor. Dit om ervoor te zorgen dat de controle voldoet aan de doelstellingen van de klant. Deze fase begint wanneer de audit wordt goedgekeurd en eindigt wanneer deze is afgelopen.
  • Uitvoering: Ook bekend als veldwerk. Dit is het gegevensverzamelende deel van een audit. Dit omvat de tijd tussen de aankomst van de auditor op de locatie en de vergadering. Het omvat een bijeenkomst met de auditeur om inzicht te krijgen in het proces, de systeemcontroles en de doeltreffendheid ervan te verifiëren. Ook de communicatie tussen de gecontroleerde en de teamleden.
  • Auditrapportage: In dit document worden de bevindingen van het onderzoek meegedeeld. Om het management te helpen bij het oplossen van organisatorische problemen moet het auditverslag duidelijke en nauwkeurige gegevens bevatten. Nadat het auditverslag door de hoofdauditor is uitgebracht of eventuele vervolgacties zijn voltooid, kan het auditproces worden afgesloten.
  • Follow-up en afsluiting van de audit: ISO 19011 clausule 6.6 stelt dat een audit is afgerond wanneer alle geplande auditactiviteiten zijn uitgevoerd of overeengekomen met de auditcliënten. Punt 6.7 van ISO 19011 blijft zeggen dat vervolgmaatregelen kunnen worden geverifieerd als onderdeel van een volgende inspectie.

voor de soorten financiële controles VERZOEKEN OM CONTROLES TE CORRECTEREN NIET-CONFORMITEITEN/BIJDRAGEN BIJ CONTROLES komen zeer vaak voor.

Correctieve actie verwijst naar een procedure die wordt gevolgd om een probleem, defect of non-conformiteit te verhelpen om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Corrigerende maatregelen zijn geen reeks stappen om problemen op te lossen, en het gaat erom de hoofdoorzaak weg te nemen.

Als u dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website voor meer informatie over financiële onderwerpen in International Accounting, Audit, Taxation, Financial Planning, Cloud Software en Financial Technologies (Fintech).

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

- Uitgelicht -spot_img
zondag, september 24, 2023
Featured
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6047
HRK
0,1338
CAD
0,6965
Related Articles
- Featured -spot_img
- Uitgelicht -
error: Content is protected !!