14.5 C
Amsterdam
zondag, september 24, 2023
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Boekhouding in Ierland: Het Ierse boekhoudsysteem en de belangrijkste verschillen tussen Ierland en de internationale boekhoudnormen.

- Featured -

De toezichthoudende instantie voor de boekhouding van ondernemingen in Ierland is de Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority.

Ierse bedrijven zijn niet verplicht een ondernemingsschema te gebruiken, maar het is belangrijk dat de eigenaars van het bedrijf binnen negen maanden na de oprichting van het bedrijf goedkeuring krijgen voor een jaarrekening. Bedrijven met een onbeperkte status worden binnenkort goedgekeurd en hoeven hun boekhouding niet in te dienen.

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid moeten een jaarrekening indienen bij het Bureau voor vennootschappen. Ze zijn ook beschikbaar voor het publiek.

Bedrijven die in Ierland hun boekhouding voeren, moeten een belastingkalender volgen.

De Ierse bedrijven moeten een standaardaanpak voor informatieverstrekking volgen. De indeling en de presentatie van de informatie, alsmede de methoden voor de evaluatie ervan voor de jaarrekening moeten allemaal consistent zijn. Dit omvat balansen, winst- en verliesrekeningen en toelichtingen bij de rekeningen.

Ierland heeft geen vast belastingjaar. Elke Ierse onderneming heeft haar eigen belastingjaar. Elke onderneming heeft een andere belastingjaarperiode. Het belastingjaar begint namelijk op de datum van oprichting van de vennootschap en eindigt op de datum die niet meer dan 18 maanden na de datum van oprichting ligt. Het standaard boekjaar is twaalf maanden na het einde van het eerste jaar. Bestuurders mogen een respijtperiode van zeven dagen vaststellen.

De belangrijkste verschillen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Bedrijven Boekhouding in Ierland.

Ierse accountants moeten ook op de hoogte zijn van de door de Europese Unie (EU) vastgestelde International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze internationale standaarden voor financiële verslaglegging zijn opgesteld om de financiële verslaglegging voor zowel Ierse als Europese ondernemingen te vereenvoudigen.

Dankzij de internationale standaarden voor financiële verslaglegging kunnen Ierse ondernemingen hun jaarrekeningen vergelijken met die van andere landen om de normen voor de sector en de concurrentie te bepalen.

Het Ierse boekhoudsysteem is iets anders dan de Amerikaanse boekhouding. Er zijn meer regels in Ierland voor boekhouding dan in Amerika. Bedrijven in Amerika moeten zich houden aan de door de Financial Accounting Standards Board vastgestelde algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (GAAP).

AMERIKANEN MOETEN ALLEEN INSTEMMEN MET DE ALGEMEEN AANVAARDE BOEKHOUDKUNDIGE BEGINSELEN (GAAP) DIE ZIJN VASTGESTELD DOOR DE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (FASB), IERSE ONDERNEMINGEN MOETEN OOK INSTEMMEN MET DE INTERNATIONALE FINANCIËLE NORMEN (IFRS) DIE ZIJN VASTGESTELD DOOR DE EUROPESE UNIE.

Vennootschappen die in Ierland hun boekhouding voeren, moeten zich houden aan FRS102.

Bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn, moeten zich houden aan de UK Companies Act 1986. Dit vereist dat Britse bedrijven hun rekeningen indienen bij het Registrar of Companies. De Registrar of Companies maakt financiële verslagen beschikbaar voor het Britse publiek en het internationale publiek.

De verwerving van financiële normen door de Europese Unie wordt echter opgenomen in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk inzake internationale handel, financiële verslaglegging en andere relevante aangelegenheden.

DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN MET BETREKKING TOT DE REPUBLIEK IERLAND OLDGAAP EN FRS102

Ondernemingen die in Ierland goodwill boeken.

FRS102 vereist dat immateriële activa zoals goodwill over hun levensduur worden afgeschreven. Entiteiten mogen echter niet langer dan vijf jaar blijven als zij geen betrouwbare schatting van de gebruiksduur kunnen geven. Dit zal gevolgen hebben voor entiteiten met goodwill op hun balans en leiden tot een versnelde afschrijving, waardoor de gerapporteerde reserve onder druk komt te staan.

Volgens de huidige Ierse GAAP wordt goodwill behandeld volgens FRS 10 en worden aangekochte immateriële activa afgeschreven over hun nuttige levensduur, die niet meer dan 20 jaar kan bedragen. Een weerlegbaar vermoeden omvat echter de aangetoonde duurzaamheid van het bedrijf en de haalbaarheid van een jaarlijkse beoordeling op bijzondere waardevermindering.

Boekhouding voor het beheer van financiële instrumenten.

Deze financiële instrumenten omvatten contanten, handelscrediteuren en handelsdebiteuren. Financiële basisinstrumenten moeten tegen geamortiseerde kostprijs worden geboekt, terwijl andere financiële instrumenten tegen reële waarde kunnen worden geboekt.

Boekhouding naar uitgestelde belastingen.

De FRS 102 en FRS 19 Uitgestelde belastingen verschillen sterk wat betreft de behandeling van herwaarderingen van onroerend goed. FRS 102 heeft FRS 16 Actuele belastingen en FRS 19 Uitgestelde belastingen opnieuw ingevoerd als lokale normen. FRS 102 heeft echter aanvullende vereisten toegevoegd die in bepaalde gevallen het in de boeken van de onderneming opgenomen bedrag kunnen verhogen.

Dit betekent dat uitgestelde belastingen moeten worden voorzien als een onderneming van plan is haar eigendom te herwaarderen. Soortgelijke regels gelden voor het uitoefenen van de reële waarde bij een bedrijfscombinatie. Er moet ook worden voorzien in uitgestelde belastingen.

Boekhouding om kasstroomoverzichten te tonen.

Dit overzicht is heel anders omdat het slechts drie rubrieken heeft in plaats van negen (exploitatie en investeringen, financiering). Dit betekent dat verschillende ondernemingen kasstromen in verschillende rubrieken zullen boeken, afhankelijk van hun keuzes.

U kunt rentebetalingen, dividendontvangsten en renteontvangsten in acht verschillende rubrieken registreren, afhankelijk van uw keuze. Raadpleeg de norm voor meer informatie over de opties. In FRS 1 verwijst de afstemming naar kasequivalenten en toename/afname van kasmiddelen, niet naar geldmiddelen.

Bedrijven die in Ierland boekhouden om in onroerend goed te investeren.

FRS 102 waardeert vastgoedbeleggingen tegen de initiële kosten. Indien een reële waarde kan worden bepaald zonder onnodige inspanningen of kosten, dan moet deze reële waarde worden bepaald. Eventuele winsten en verliezen moeten in de winst- en verliesrekening worden vermeld. Indien de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald, wordt het behandeld als een gewoon materieel vast actief tegen kostprijs en onderworpen aan afschrijvingen.

Boekhouding voor vreemde valuta.

Volgens de huidige Ierse GAAP staat SAP 20 het gebruik van de contractuele koers toe, terwijl FRS 102 het gebruik van de contractuele koers verbiedt.

Veel particuliere Ierse bedrijven zullen de euro als functionele valuta gebruiken. Er zijn echter veel dochterondernemingen van Amerikaanse multinationals die transacties in vreemde valuta moeten boeken omdat de dollar de belangrijkste valuta is die zij gebruiken. Net als veel in het Verenigd Koninkrijk gevestigde entiteiten is hun functionele valuta het pond sterling.

Boekhouding van biologische hulpbronnen.

FRS102 behandelt de boekhoudkundige verwerking van biologische activa, die worden gedefinieerd als levende dieren en planten.

Bedrijven met boekhouding in Ierland voor leasing.

Momenteel worden huurcontracten behandeld in SAP 21. Het belangrijkste verschil tussen SSAP 21 (en FRS 102) met betrekking tot leasing betreft de vereisten inzake informatieverschaffing. De nieuwe FRS vereist dat bij operationele leases de totale niet-opzegbare operationele huur die aan het einde van het contract verschuldigd is, wordt vermeld. Deze informatie moet ook worden verdeeld over de voor specifieke perioden verschuldigde bedragen. SAP 21 heeft alleen betrekking op jaarlijkse verbintenissen die binnen een jaar, twee of vijf jaar aflopen, en op alle andere perioden. openbaarmaking is vereist.

Boekhouding voor het verstrekken van personeelsbeloningen.

Volgens de huidige Ierse GAAP worden kortetermijnrechten van werknemers, zoals niet-opgenomen vakantiedagen, niet erkend.

FRS 102 schrijft voor dat alle personeelsbeloningen in Ierland moeten worden opgenomen.

Als u dit artikel nuttig vond, ga dan naar de rest van de website om meer te lezen over Accounting, Audit, Belasting in Ierland, en Internationale

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

- Uitgelicht -spot_img
zondag, september 24, 2023
Featured
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6047
HRK
0,1338
CAD
0,6965
Related Articles
- Featured -spot_img
- Uitgelicht -
error: Content is protected !!