11.5 C
Amsterdam
dinsdag, juni 18, 2024
- Uitgelicht -spot_img
dinsdag, juni 18, 2024
- Uitgelicht -spot_img

Privacybeleid

Privacybeleid

Het Boekhoudblad

Privacybeleid voor www.theaccountingjournal.com

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2020

De publicatie Accounting Journal is uitsluitend bedoeld als algemeen richtsnoer voor kwesties die van belang zijn, en vormt geen professioneel advies. U dient niet te handelen naar de informatie in deze publicatie zonder specifiek professioneel advies in te winnen. Er wordt geen verklaring of garantie (expliciet of impliciet) gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie en, voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden of nemen The Accounting Journal, haar leden, werknemers en agenten geen aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid of zorgplicht voor de gevolgen van het feit dat u of iemand anders handelt of nalaat te handelen op basis van de informatie in deze publicatie of voor een beslissing die daarop is gebaseerd.

Definities

De adviesdiensten, plus gerelateerde diensten op deze webpagina die aan de Klanten en/of Bezoekers van de Diensten worden aangeboden, worden DIENSTEN genoemd.

  • Bezoekers zijn alle personen die toegang hebben tot de diensten van het bedrijf
  • Klanten zijn alle personen die profiteren van de aan de onderneming betaalde diensten

Deze Diensten verzamelen een aantal Persoonsgegevens van Bezoekers en/of Klanten

Eigenaar en gegevenscontrole

De Eigenaar van de Diensten is de Vennootschap

E-mailadres van de eigenaar: info@theaccountingjournal.com

E-mailadres voor informatie en verzoeken Gegevensbescherming: info@theaccountingjournal.com

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten persoonsgegevens die deze Diensten verzamelen, door henzelf of door derden, bevinden zich naam, achternaam, adres, land, e-mailadres, stad, telefoonnummer, klant-ID cookies en gebruiksgegevens, en andere gegevens die in dit document worden verzameld.

Volledige details over elk type verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt in de hoofdstukken die aan dit privacybeleid zijn gewijd of via specifieke verklarende teksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens kunnen gratis door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Diensten.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze Diensten worden gevraagd verplicht en kan het niet verstrekken van deze gegevens het correct functioneren van de Dienst onmogelijk maken. In gevallen waarin deze diensten bepalen dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, staat het de gebruikers vrij deze gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.

Bezoekers die niet weten welke gegevens vereist zijn, kunnen contact opnemen met de Vennootschap.

Het gebruik van Cookies door het Bedrijf wordt geregeld door het Cookiebeleid dat kan worden geraadpleegd door hier te klikken.

Bezoekers en/of Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen van derden verkregen gegevens die aan de Vennootschap worden gezonden en bevestigen hierbij dat zij toestemming hebben van derden om deze Persoonsgegevens aan de Vennootschap door te geven.

Modi en locaties voor gegevensverwerking

Verwerkingsmethoden

De Onderneming neemt alle noodzakelijke Veiligheidsmaatregelen tegen toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens.

De gegevens worden verwerkt met behulp van personal computers (pc’s), servers en/of andere IT-instrumenten (informatietechnologie) die volledig in overeenstemming zijn met de procedures om de aangegeven redenen. Bovendien kunnen de gegevens in noodzakelijke gevallen worden bekendgemaakt aan de verschillende administratieve personen van de Vennootschap (administratie, verkoop, marketing, juridisch) en in uitzonderlijke gevallen strikt noodzakelijk aan derden (hostingdiensten, IT-diensten, internetproviders). indien nodig als gegevensverwerkers door de Vennootschap opgeroepen. De bijgewerkte lijst van deze derden kan te allen tijde door Bezoekers / Klanten worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Vennootschap kan de Persoonsgegevens van Bezoekers en/of Klanten verwerken onder de volgende voorwaarden:

Gebruikers hebben om een of meer redenen toestemming gegeven;

De verstrekking van gegevens is noodzakelijk voor de contractuele nakoming met de Bezoeker en/of de Klant of voor een precontract tussen de partijen;

Gegevensverwerking is noodzakelijk als gevolg van de wettelijke verplichtingen van het bedrijf;

De gegevensverwerking houdt verband met een taak van algemeen belang of de uitoefening van een openbaar gezag waarin het bedrijf is belegd;

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van legitieme belangen door het bedrijf of door een derde.

In elk geval zal de Onderneming graag toelichten op welke rechtsgrondslag de verwerking plaatsvindt, en met name indien de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst.

Locatie

De persoonsgegevens worden verwerkt in de kantoren, op de servers van de Vennootschap of op andere plaatsen waar de partijen overeenkomen dat de verwerking plaatsvindt.

Afhankelijk van de locatie van de Bezoekers en/of Klanten kan de doorgifte van Persoonsgegevens plaatsvinden in andere staten dan die waar zij zich bevinden. Voor meer informatie over de doorgifte van Persoonsgegevens kunnen Bezoekers en/of Klanten de gegevens over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Bezoekers en/of klanten worden ook aangemoedigd om kennis te nemen van de rechtsgrondslag voor gegevensoverdracht naar landen buiten de Europese Unie of naar internationale organisaties die vallen onder het internationale recht of overeenkomsten tussen twee of meer landen, zoals de Verenigde Naties, en over maatregelen. genomen door de Vennootschap om de Gegevens te beveiligen.

Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, kunnen Bezoekers en/of Klanten de relevante delen van dit document raadplegen of contact opnemen met de Vennootschap voor informatie met behulp van de gegevens in de contactrubriek hierboven.

Bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt en bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

De persoonsgegevens die voor de uitvoering van het contract tussen de Vennootschap en de Bezoeker en/of Klant worden verzameld, worden gedurende het hele contract bewaard.

Persoonsgegevens die voor de wettelijke belangen van het bedrijf worden verzameld, worden bewaard zolang ze voor deze belangen nodig zijn. Bezoekers en/of Klanten kunnen informatie over de juridische belangen van het Bedrijf vinden in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met het Bedrijf.

Het Bedrijf mag Persoonsgegevens langer bewaren dan de Bezoekers en/of Klanten hun toestemming hebben gegeven, zolang zij hun toestemming niet hebben ingetrokken. Bovendien kan de Vennootschap wettelijk verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren door de toepasselijke wetgeving of door een overheidsinstantie.

Na afloop van de bewaartermijn moeten de Persoonsgegevens worden gewist. Daarom kan het recht van toegang, het recht om de verwijdering te vragen, het recht om de gegevens te corrigeren of om de gegevens over te dragen niet worden afgedwongen nadat de bewaartermijn is verstreken.

Doel van de verwerking

Gegevens over de Bezoeker en/of de Klant kunnen worden verzameld om de Vennootschap in staat te stellen de Diensten te verlenen, maar ook om contact op te nemen met de Bezoeker en/of de Klant, of voor analyse.

Bezoekers en/of Klanten kunnen gedetailleerde informatie vinden over deze redenen voor verwerking en over hoe Persoonsgegevens voor elk doel worden gebruikt, in de secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en diensten:

Analytische Deze helpen de Vennootschap het internetverkeer op de pagina’s van de Vennootschap te identificeren en het gedrag van de Bezoekers te observeren. Wij gebruiken onze eigen diensten, maar ook diensten van derden, zoals Statcounter.com. De gegevens zijn pseudo-geanonimiseerd zodat er geen rechtstreeks verband kan worden gelegd tussen de Bezoeker en zijn gedrag als entiteit. Verzamelde gegevens in pseudo-geanonimiseerd formaat: geladen pagina’s, bezoeken, webbrowserinformatie, gezochte trefwoorden, aantal bezoeken, tijd, minuut, tweede toegang, IP-adres, bestede tijd, exitpagina, van waaruit de toegang tot de webpagina is gestart.

Contactformulieren. Toestemming om de Diensten van de Onderneming te gebruiken, maar ook om de verschillende formulieren op de sites van de Onderneming zoals hierboven weergegeven, of correspondentie met de Onderneming per e-mail, Facebook of andere communicatiemiddelen Bezoekers en/of Klanten maken Persoonsgegevens bekend. De verzamelde persoonsgegevens omvatten naam, achternaam, adres, stad, land, e-mailadres en telefoon.

Voor de facturering verstrekt de Klant persoonsgegevens zoals naam, voornaam, adres, maar ook e-mailadres en/of Facebook-profiel of andere gegevens die nodig zijn voor de verzending van het fiscale document.

De rechten van bezoekers en/of klanten

Bezoekers en/of Klanten kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de door de Vennootschap verwerkte Persoonsgegevens.

In het bijzonder hebben Bezoekers en/of Klanten de volgende rechten:

Intrekking van toestemming op elk moment.

Bezoekers en/of Klanten hebben het recht hun toestemming voor de verwerking van de aan de Vennootschap verstrekte Persoonsgegevens in te trekken.

  • Bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Bezoekers en/of Klanten hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens indien de verwerking plaatsvindt op basis van een andere rechtsgrond dan de verleende toestemming. Meer details zijn te vinden in de onderstaande hoofdstukken.
  • Toegang tot hun persoonsgegevens. Bezoekers en/of Klanten hebben het recht om te weten of hun Persoonsgegevens door de Onderneming worden verwerkt, om bepaalde aspecten van de verwerking openbaar te maken en om een kopie te krijgen van hun Persoonsgegevens die worden verwerkt.
  • Verificatie en correctie. Bezoekers en/of Klanten hebben het recht om de juistheid van hun Persoonsgegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
  • de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken. Bezoekers en/of Klanten hebben het recht om in bepaalde omstandigheden de verwerking van hun Persoonsgegevens te beperken. In dat geval zal de Vennootschap de betrokken Persoonsgegevens niet langer verwerken, maar enkel archiveren.
  • Hun persoonsgegevens kunnen worden gewist of anderszins vernietigd. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de volledige verwijdering van hun Persoonsgegevens in het bezit van de Vennootschap te verkrijgen. De gegevens worden binnen 28 dagen na het verzoek en binnen de grenzen van de wetgeving gewist om geen afbreuk te doen aan de vereisten voor de wetgever van de vennootschap (bijvoorbeeld het bewaren van de fiscale facturen gedurende de door het belastingwetboek voorgeschreven periode).
  • het ontvangen van hun persoonsgegevens en het overdragen ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Bezoekers en/of klanten hebben het recht hun persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en voor computers leesbaar formaat te ontvangen, indien het technisch mogelijk is deze zonder belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te zenden. Deze bepaling is geldig voor zover de Persoonsgegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en de verwerking ervan is gebaseerd op de toestemming van de Bezoeker en/of Klant, op basis van een overeenkomst waarbij de Bezoeker en/of Klant partij is of een voorovereenkomst tussen de partijen.
  • Een klacht indienen. Bezoekers en/of Klanten hebben het recht om in laatste instantie een klacht tegen de Vennootschap in te dienen bij de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens regelen, indien zij de kwestie niet in der minne kunnen schikken met de Vennootschap.

Details betreffende de bezwaren tegen de verwerking

Indien de Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van een door de Vennootschap belegd openbaar gezag of voor een gerechtvaardigd belang van de Vennootschap, kunnen Bezoekers en/of Klanten zich tegen deze verwerking verzetten door een reden op te geven die verband houdt met hun bijzondere situatie en die het verzet rechtvaardigt.

Bezoekers en/of Klanten dienen zich ervan bewust te zijn dat hun Persoonsgegevens zonder enige rechtvaardiging door de Vennootschap kunnen worden gebruikt voor direct marketing activiteiten. Lees dit document aandachtig om meer te weten te komen over hoe Persoonsgegevens in dit geval kunnen worden gebruikt.

Hoe deze rechten te gebruiken

Elk verzoek met betrekking tot de vastgestelde rechten kan rechtstreeks aan de onderneming worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand aan de Vennootschap toegezonden.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Juridische acties

De Persoonsgegevens van Bezoekers en/of Klanten kunnen door de Vennootschap worden gebruikt in rechtszaken bij Justitie of in de stadia die leiden tot mogelijke rechtszaken bij Justitie als gevolg van oneigenlijk gebruik van dit document of andere diensten tijdens het bezoek aan de site of de aangeboden diensten.

De Bezoeker en/of de Klant erkent dat de overheid de Vennootschap kan verzoeken de Persoonsgegevens bekend te maken zonder enige kennisgeving aan de Bezoeker en/of de Klant.

Aanvullende informatie over de Persoonsgegevens van Bezoekers en/of Klanten

Naast de informatie in dit Privacybeleid kan dit document op verzoek aanvullende gegevens en bijzondere informatie verstrekken over de verwerking van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Om redenen van exploitatie en onderhoud kunnen de Diensten van de Onderneming en andere derden in bestanden informatie verzamelen over de interactie met de Diensten (System Logs) die persoonsgegevens bevatten (zoals IP-adres, datum, tijdstip van toegang, besturingssysteem/browser web).

Informatie die niet in dit privacybeleid is opgenomen

Wanneer u vragen heeft over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunt u informatie opvragen bij het Bedrijf. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Do Not Track”-verzoeken worden behandeld

De aangeboden diensten ondersteunen geen verzoeken zoals “Do Not Track” Zelfs als Bezoekers geen cookies toestaan, zullen zij persoonlijke gegevens laten registreren in de System Logs. Dit is absoluut noodzakelijk voor de veiligheid van de server: cyberaanvallen worden geregistreerd en verwijderd, mensen die proberen illegaal toegang te krijgen tot gegevens worden gecontroleerd en gelokaliseerd. Bovendien zullen onze servers, zelfs als u proxy-diensten gebruikt, het echte IP-adres identificeren om de hierboven vermelde redenen. Het logsysteem wordt automatisch gearchiveerd en na een wettelijke termijn vernietigd.

Om te bepalen of en hoe derden “Do Not Track”-verzoeken ondersteunen, kunt u hun privacybeleid raadplegen.

Veiligheidsbreuk / diefstal van persoonlijke gegevens

In geval van een inbreuk op de beveiliging en indien bepaalde Persoonsgegevens in het bezit van de Onderneming zonder toestemming openbaar worden gemaakt, zal het volgende gebeuren:

Onmiddellijke kennisgeving aan de bevoegde instanties met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Onmiddellijke bekendmaking van de instanties voor politie en cybercriminaliteit

kennisgeving per e-mail aan personen die door de inbreuk zijn getroffen binnen maximaal 7 dagen na de gebeurtenis, maar nadat alle persoonsgegevens opnieuw zijn beveiligd

Bekendmaking op de webpagina van de inbreuk op de beveiliging binnen maximaal 7 dagen nadat de inbreuk is gepleegd, als het om een grote inbreuk gaat, na de totale beveiliging van het systeem.

Een maximumtermijn van 7 dagen is nodig om eventuele bugs te verhelpen, vooral de zero-day bugs, om de impact te minimaliseren.

Vervreemding van persoonsgegevens

Naast bovenstaande bepalingen zijn de volgende bepalingen opgenomen:

Indien de Vennootschap een divisie verkoopt of in zijn geheel wordt verkocht, of nieuwe aandelen van rechtspersonen in de samenstelling van de Vennootschap worden opgenomen, zal de koper ook de Persoonsgegevens ontvangen. In dat geval zullen de koper en de Vennootschap de Bezoekers en/of Klanten zo snel mogelijk per e-mail en op de webpagina op de hoogte brengen van de transactie.

Indien de Vennootschap in een insolventie- of faillissementsprocedure terechtkomt, worden de Persoonsgegevens bekend gemaakt aan de Gerechtelijk Bewindvoerder of de Vereffenaar, wordt de informatie aan de Bezoekers en/of Klanten bekend gemaakt per e-mail en op de website op het moment van de benoeming van de Gerechtelijk Bewindvoerder of Vereffenaar.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Onderneming behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid door Bezoekers en/of Klanten op deze pagina te informeren en, indien wettelijk en technisch haalbaar, elke Bezoeker en Klant via enig contactformulier te benaderen over de wijzigingen. Het verdient aanbeveling deze pagina zo vaak mogelijk te raadplegen en te kijken naar de datum van de laatste wijziging, de datum aan het begin en het einde van dit document,

Indien de wijzigingen de basisactiviteit van het verzamelen van Persoonsgegevens wezenlijk beïnvloeden, zal de Vennootschap verplicht zijn nieuwe toestemming te vragen.

Definities en juridische informatie (anders dan aan het begin van het document)

Persoonlijke gegevens

Alle informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie – waaronder een uniek persoonlijk identificatienummer – een natuurlijke persoon identificeert of identificeerbaar maakt.

Gebruik van gegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via de Diensten van het Bedrijf of via derden kan bestaan uit: IP-adressen, adressen of computernamen, URI’s (Uniform Resource Identifier), tijdstip van het verzoek, fouten en verzoeken op de server, land van herkomst, naam, achternaam, geboortedatum, geboortetijd, woonplaats, besturingssysteem, webbrowser, computertype, mobiele telefoon, tablet of andere informatie tijdens reserveringen.

Gegevensverwerker

De rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere persoon die Persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is de Vennootschap zoals gedefinieerd in dit privacybeleid.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van verschillende stukken wetgeving, waaronder artikel 13/14 van VERORDENING (EU) 579 van 2016 GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid is van toepassing op de Diensten zoals hierin gedefinieerd.

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2020

Controle | Boekhouding | Belastingen

error: Content is protected !!