back to top
11.9 C
Amsterdam
vrijdag, mei 24, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Vrijstelling van accountantscontrole in Ierland: Lees en blijf op de hoogte van nuttige informatie met betrekking tot vrijstellingen van accountantscontrole en jaarrekeningen binnen de Republiek Ierland

Vrijstelling van accountantscontrole in Ierland: Lees en blijf op de hoogte van nuttige informatie met betrekking tot vrijstellingen van accountantscontrole en jaarrekeningen binnen de Republiek Ierland

Alle soorten kleine en micro-ondernemingen kunnen in Ierland worden vrijgesteld van het indienen van volledige jaarrekeningen en het indienen van verkorte jaarrekeningen.

De onderneming moet vóór de AVA een volledige jaarrekening indienen. Het type en de omvang van de onderneming kunnen echter in aanmerking komen voor een vrijstelling van indiening van een of alle jaarrekeningen bij het CRO.

Vrijstelling van accountantscontrole in Ierland met betrekking tot controle- en financiële overzichten.

Een of meer van deze vrijstellingen kunnen worden aangevraagd door bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen.

 • Vrijstelling voor kleine ondernemingen
 • Vrijstelling van accountantscontrole voor slapende vennootschappen
 • Grootte/afscheiding Vrijstelling
 • Vrijstelling van indiening van jaarrekeningen

Deze ondernemingen komen niet in aanmerking voor vrijstelling van accountantscontrole:

 • Naamloze vennootschappen, naamloze vennootschappen en beleggingsmaatschappijen
 • (Een kredietinstelling of een verzekeringsmaatschappij
 • bedoeld in de vijfde bijlage bij de wet van 2014

Een kleine onderneming kan worden vrijgesteld van bepaalde voorwaarden.

 • Vrijstelling voor inactieve ondernemingen
 • Vrijstelling van indiening van volledige jaarrekeningen
 • Vrijstelling van indiening van een controleverslag

De vrijstelling van accountantscontrole in Ierland voor bedrijven die momenteel inactief zijn.

De vrijstelling voor slapende bedrijfsaudits in Ierland is niet van toepassing op bedrijven van elke omvang. Een bedrijf kan aanspraak maken op een auditvrijstelling als het inactief is.

De bestuurders van de vennootschap moeten ermee instemmen dat de vennootschap slapend is om een vrijstelling van de controle te verkrijgen.

 • * Het heeft geen belangrijke boekhoudkundige transacties.
 • * Haar activa omvatten alleen toegestane activa en passiva.

De bestuurders moeten ook beslissen of de onderneming in aanmerking komt voor een vrijstelling van controle om in aanmerking te komen. Dit besluit zal in de notulen worden opgenomen.

Om te bepalen of een bedrijf nog actief is, wordt het in aanmerking genomen:

* Elke transactie die voortvloeit uit het nemen van aandelen door de vennootschap door een inschrijver als gevolg van een door hem of haar aangegane verbintenis in verband met de oprichting van de vennootschap.

* Elke transactie die de volgende betalingen omvat:

 • Voor de naamswijziging van een bedrijf moet een vergoeding worden betaald aan de griffier.
 • Herinschrijvingskosten aan de griffier
 • Voor de registratie van een jaarlijkse aangifte moet aan de griffier worden betaald.

Een slapende onderneming komt niet in aanmerking voor het recht van leden om zich te identificeren van de controlevrijstelling.

Vrijstelling van accountantscontrole in Ierland voor kleine ondernemingen van het indienen van jaarrekeningen.

Een onderneming moet aan de volgende voorwaarden voldoen om als kleine onderneming te worden beschouwd en voor deze vrijstelling in aanmerking te komen:

 • De totale balans is niet hoger dan 6 miljoen euro.
 • De omzet bedraagt niet meer dan 12 miljoen euro
 • Het aantal werknemers bedraagt niet meer dan 50

Met uitzondering van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CLG’s) komen overheidsbedrijven niet in aanmerking voor vrijstelling.

Wat zijn de vrijstelling van accountantscontrole in Ierland voor kleine bedrijven?

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van controle voor kleine ondernemingen moet een onderneming aan deze criteria voldoen:

 • Het bedrijf moet een klein bedrijf zijn.
 • De onderneming kan niet worden opgenomen in een van de 18 categorieën van ondernemingen die zijn opgenomen in de vijfde bijlage bij de wet van 2014.
 • Voor het lopende jaar en de voorgaande jaren moeten de jaaraangiften van de onderneming worden ingediend.

Kleine ondernemingen die aanspraak maken op zowel een vrijstelling voor controle als een vrijstelling voor beperking, moeten een dossier indienen:

 • De balans van de onderneming (met (a- tot e), de “verklaring inzake vrijstelling van controle” onderaan)
 • Uittreksel uit het jaarverslag met vermelding van het belang van de bestuurders in aandelen of obligaties
 • Toelichting bij de jaarrekening

Indien een JAARVERSLAG niet tijdig wordt ingediend, verliest het BEDRIJF het recht om binnen twee jaar aanspraak te maken op de CONTROLE-VRIJSTELLING.

De bestuurders zijn verplicht om binnen 24 uur nadat de vennootschap niet aan de voorwaarden voldoet een accountant te benoemen.

Bij de beslissing of zij een controle van een boekjaar wensen, moeten zij er ook rekening mee houden dat er derden kunnen zijn (bv. Een controle kan nog steeds worden vereist door handelsorganisaties of bankiers. 

Een audit moet worden uitgevoerd indien de vennootschap door een aandeelhouder die minder dan 10% van de stemrechten vertegenwoordigt (één lid voor een CLG-garantiemaatschappij) wordt verzocht de vrijstelling te weigeren. Deze kennisgeving moet schriftelijk geschieden binnen het onmiddellijk voorafgaande of tijdens het betrokken boekjaar, doch uiterlijk één maand vóór het einde van dat boekjaar.

Bestuurders van slapende vennootschappen moeten beslissen of zij met betrekking tot een financiële periode een vrijstelling van de accountantscontrole willen aanvragen. Zij moeten dat in dat begrotingsjaar doen.

Wat zijn de vrijstelling van accountantscontrole in Ierland voor kleine groepsmaatschappijen?

Als de hele groep in aanmerking komt voor de status van kleine groep, is de auditvrijstelling beschikbaar voor alle groepsmaatschappijen. Om in aanmerking te komen voor een groepsvrijstelling, moet de gehele groep aan de voorwaarden voldoen.

 • Het balanstotaal van de holding en haar dochterondernemingen bedraagt niet meer dan 6 miljoen euro netto of 7,2 miljoen euro bruto.
 • De totale omzet van de holding, dochterondernemingen en filialen bedraagt niet meer dan 12 miljoen euro netto of 14,4 miljoen euro bruto.
 • Het gemiddelde aantal werknemers van de holding of haar dochterondernemingen bedraagt niet meer dan 50.

Met betrekking tot de totale omzet en de balanscijfers verwijst “netto” naar het bedrag na verrekening of andere aanpassingen om transacties van de groep te elimineren en “bruto” naar het bedrag zonder dergelijke verrekeningen.

Aan alle bovenstaande voorwaarden moet binnen het lopende jaar worden voldaan. Aan deze voorwaarden moet in elk voorgaand jaar worden voldaan, tenzij het voorgaande boekjaar het eerste is voor de holding.

Als u dit artikel nuttig vond, gelieve dan Ga naar de rest van de website Voor meer informatie over boekhouding in de Republiek Ierland, de algemene standaarden voor jaarrekeningen, een aantal van de belastingverminderingen in Ierland, de Auditvereisten van Ierse ondernemingen en vrijstellingen van controles, inzicht in de Iers belastingstelsel, of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationaal BoekhoudingControleBelastingBoekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6122
HRK
0,1327
CAD
0,6784
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!