11.5 C
Amsterdam
dinsdag, juni 18, 2024
- Uitgelicht -spot_img
- Uitgelicht -spot_img

Financiële verslaglegging in Frankrijk: Lees deze nuttige gids over het systeem van financiële verslaglegging en de controlevereisten in Frankrijk.

Financiële verslaglegging in Frankrijk: Lees deze nuttige gids over het systeem van financiële verslaglegging en de controlevereisten in Frankrijk.

In Frankrijk zijn er specifieke regels en voorschriften voor financiële verslaglegging. Deze verschillen van de regels in de Verenigde Staten en andere landen. Dit kan het voor bedrijven moeilijk maken om te begrijpen wat er van hen wordt verlangd bij het opstellen van financiële overzichten.

De recente financiële schandalen in Frankrijk hebben de noodzaak van meer transparantie en verantwoording in de financiële verslaglegging duidelijk gemaakt. De Franse regelgevers voeren nu verschillende nieuwe regels en voorschriften in, die zowel openbare als particuliere ondernemingen zullen treffen. Deze wijzigingen zullen gevolgen hebben voor de wijze waarop ondernemingen hun jaarrekening opstellen en hoe zij informatie bekendmaken aan aandeelhouders en het publiek.

Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van de Franse vereisten inzake financiële verslaglegging, met inbegrip van enkele van de belangrijkste verschillen met andere landen.

Het Franse financiële stelsel

Het Franse financiële stelsel bestaat uit drie afzonderlijke systemen: de centrale bank, de banksector en de verzekeringssector. De Franse centrale bank, Banque de France, is de belangrijkste speler in het Franse financiële stelsel. Zij is verantwoordelijk voor het uitgeven van geld, het reguleren van banken en het zorgen voor financiële stabiliteit. De Banque de France heeft ook een meerderheidsbelang in de Franse banksector.

De Franse banksector wordt gedomineerd door enkele grote banken, waaronder BNP Paribas, Crédit Agricole en Société Générale. Deze banken staan onder toezicht van de Banque de France en bieden een breed scala aan bankdiensten, waaronder retail banking, corporate banking en investment banking.

Ook de Franse verzekeringssector wordt gedomineerd door enkele grote spelers, waaronder AXA, Groupama en La Mutuelle Générale. Deze verzekeraars staan onder toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en bieden een breed scala van verzekeringsproducten aan, waaronder levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en eigendomsverzekeringen.

De Franse boekhoudnormen

De Franse boekhoudnormen zijn gebaseerd op de internationale boekhoudnormen. De Franse Accounting Standards Board (ASB) is de autoriteit die verantwoordelijk is voor het vaststellen en publiceren van de standaarden. De ASB vaardigt boekhoudnormen uit voor ondernemingen, organisaties zonder winstoogmerk en overheidsinstellingen.

De internationale standaarden voor jaarrekeningen worden vastgesteld door de International Accounting Standards Board (IASB). De IASB is een particuliere, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS) ontwikkelt en bevordert.

Jaarverslagen in Frankrijk

In Frankrijk worden jaarverslagen gebruikt om de aandeelhouders te informeren over de activiteiten en de financiële situatie van de onderneming in het afgelopen jaar. Zij moeten binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar van de vennootschap bij het handelsregister worden ingediend. Hieronder volgen enkele belangrijke punten over Franse jaarverslagen:

 • Zij hoeven niet te worden gecontroleerd, hoewel het gebruikelijk is dat grotere ondernemingen dat wel doen.
 • Het verslag moet in het Frans worden opgesteld, maar mag ook een Engelse samenvatting bevatten.
 • Het verslag moet een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht bevatten.
 • Het verslag kan ook andere informatie bevatten, zoals een jaarverslag, een beschrijving van de activiteiten van de onderneming en informatie over de aandeelhouders en bestuurders.

Financiële staten in Frankrijk

Het Franse stelsel van financiële overzichten is gebaseerd op het burgerlijk recht. Jaarrekeningen zijn bedoeld om een getrouw beeld te geven van de financiële positie, de resultaten en de kasstromen van een onderneming. De Franse handelswetgeving schrijft voor dat ondernemingen een jaarrekening moeten publiceren en dat naamloze vennootschappen ook tussentijdse verklaringen moeten publiceren.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de algemeen aanvaarde Franse boekhoudkundige beginselen (GAAP). De belangrijkste financiële overzichten zijn de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht. Ook kan aanvullende informatie worden opgenomen, zoals toelichtingen bij de jaarrekening en commentaar van het management.

Bespreking en analyse van het beheer in Frankrijk

Het Franse kader voor bespreking en analyse van het beheer (MDA) is een van de meest geavanceerde ter wereld. Het kader is gebaseerd op twee belangrijke documenten: het beheersverslag en het jaarverslag. Het bestuursverslag is een document dat een overzicht geeft van de strategie, de prestaties en de financiële positie van een onderneming, terwijl het bestuursverslag een document is dat meer gedetailleerde informatie geeft over de financiële positie, de risicobeoordeling en het bestuur van de onderneming.

Het MDA-kader is verplicht voor alle op de Franse beurs genoteerde ondernemingen. Bedrijven zijn verplicht om hun MDA-documenten op hun websites bekend te maken en in te dienen bij de Franse financiële toezichthouder, de Autorité des marchés financiers (AMF).

Het MDA-kader is ook vrijwillig voor bedrijven die niet op de Franse beurs zijn genoteerd. Voor ondernemingen die het MDA-kader vrijwillig aannemen, gelden echter dezelfde openbaarmakingsvereisten als voor ondernemingen die op de Franse beurs zijn genoteerd.

Corporate governance in Frankrijk

Het Franse systeem van ondernemingsbestuur is gebaseerd op het beginsel van aandeelhoudersdemocratie. Dit betekent dat de aandeelhouders de belangrijkste besluitvormers in ondernemingen zijn en dat zij het recht hebben om volledig te worden geïnformeerd over bedrijfszaken, de rekeningen van de onderneming goed te keuren en de raad van bestuur te kiezen.

Het beheer van de onderneming is toevertrouwd aan de raad van bestuur, die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de onderneming.

Het Franse systeem van ondernemingsbestuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van transparantie en verantwoordingsplicht. De raad van bestuur moet een jaarverslag over zijn activiteiten publiceren, met een beschrijving van zijn betrekkingen met de aandeelhouders en een beoordeling van de financiële situatie van de vennootschap. Het bestuur moet ook eventuele belangenconflicten openbaar maken.

Bestuurders moeten ook hun aandelenbezit in de onderneming bekendmaken. Voor bestuurders en functionarissen geldt een fiduciaire plicht om in het belang van de onderneming te handelen. Zij kunnen aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die zij het bedrijf berokkenen.

De Franse Corporate Governance Code (de “Code”) zet de beginselen uiteen die ondernemingen moeten naleven bij het regelen van hun interne bestuursregelingen. De code is niet wettelijk bindend, maar beursgenoteerde ondernemingen moeten in hun jaarverslag vermelden of zij de bepalingen ervan naleven.

De Franse autoriteit voor de financiële markten is verantwoordelijk voor de handhaving van de code en kan optreden tegen ondernemingen die zich niet aan de bepalingen ervan houden:

 • Het geven van waarschuwingen of berispingen.
 • opschorting of intrekking van de vergunning om financiële producten op de markt te brengen; en
 • Streven naar strafrechtelijke of administratieve sancties.

Het lezen en analyseren van Franse jaarrekeningen.

Het lezen en analyseren van Franse jaarrekeningen kan lastig zijn voor niet-financiële professionals. Om de informatie in een financieel overzicht te begrijpen, moet u zowel het Frans als de boekhouding goed beheersen. Maar zelfs als u niet alle boekhoudkundige termen kent, kunt u toch belangrijke inzichten uit een financieel overzicht halen door te begrijpen hoe het is opgebouwd en wat elk onderdeel vertegenwoordigt.

Een financiële verklaring bestaat gewoonlijk uit vier delen: inkomsten, uitgaven, activa en passiva. Het inkomstengedeelte laat zien hoeveel geld het bedrijf in een bepaalde periode heeft verdiend. Het uitgavengedeelte laat zien hoeveel geld het bedrijf in diezelfde periode heeft uitgegeven. De sectie activa laat zien hoeveel geld het bedrijf in die periode heeft gespaard. De passiva sectie laat zien hoeveel geld het bedrijf verschuldigd is over die periode.

Belangrijke opmerkingen over de Franse boekhoudnormen.

Er zijn verschillende belangrijke punten waarop u moet letten bij het opstellen van Franse jaarrekeningen:

 • De balans moet altijd in evenwicht zijn: Activa = passiva + eigen vermogen
 • Inkomsten worden opgesplitst in twee categorieën: Inkomsten en Winsten. Inkomsten worden verkregen uit de gewone bedrijfsvoering, terwijl Winsten winsten of verliezen uit investeringen, verkoop van activa enz. vertegenwoordigen.
 • De uitgaven worden opgesplitst in twee categorieën: Bedrijfskosten en niet-bedrijfskosten. De bedrijfskosten worden gemaakt in het kader van de normale bedrijfsvoering, terwijl de niet-bedrijfskosten kosten zijn die geen verband houden met de normale bedrijfsvoering.
 • De bedrijfskosten worden verder onderverdeeld in twee categorieën: Vaste en variabele kosten. Vaste kosten zijn kosten die niet veranderen met het niveau van de bedrijfsactiviteit, terwijl variabele kosten toenemen of afnemen naarmate het verkoopvolume verandert.
 • De niet-operationele uitgaven kunnen zowel eenmalig als terugkerend van aard zijn.

Frans vennootschapsrecht en financiële verslaglegging.

Het Franse vennootschapsrecht is gebaseerd op het Franse Wetboek van Koophandel. Deze code bevat algemene beginselen die voor alle ondernemingen gelden en bijzondere bepalingen die alleen van toepassing zijn op kapitaalvennootschappen. De Franse handelswet wordt aangevuld met verschillende decreten en verordeningen, waaronder het decreet van 2 januari 2007 inzake transparantie en openbaarmaking van financiële informatie.

Het Franse systeem voor financiële verslaglegging is gebaseerd op de internationale normen voor financiële verslaglegging (IFRS). De IFRS worden uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IASB), een onafhankelijk particulier orgaan. In Frankrijk is naleving van de IFRS verplicht voor alle beursgenoteerde en grote niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Conclusie

Dit artikel gaf een overzicht van het Franse systeem van financiële verslaglegging. Het Franse systeem van financiële verslaglegging is vrij complex, en het kan moeilijk zijn om alle verschillende regels en voorschriften bij te houden. Als u echter de grondbeginselen van de Franse financiële verslaglegging begrijpt, kunt u de jaarrekeningen van Franse bedrijven beter begrijpen.

Als u dit artikel nuttig vond, gelieve dan Ga naar de rest van de website voor meer informatie over Franse standaarden voor jaarrekeningen, enkele van de belastingverminderingen in Frankrijk, een overzicht van Financiële verslaggeving in Frankrijk, inzicht in de Frans belastingstelsel, of meer boekhoudkundige en financiële onderwerpen in Internationale boekhouding, Audit, fiscaliteit, boekhoudsoftware, cloudboekhouding en boekhoudkundige automatisering.

Lees dit artikel in: EngelsNederlandsFransDuitsSpaans

Het Franse Boekhoudblad
Het Franse Boekhoudblad
Uitgelicht
EUR - Euro-landen
EUR
1,0000
AUD
0,6149
HRK
0,1332
CAD
0,6763
gerelateerde artikelen
Uitgelicht
error: Content is protected !!